Při objednání na servis pomocí elektronického formuláře Vám bude termín servisní prohlídky potvrzen e-mailem.


ZÁRUKA VÝROBCE

Záruku výrobce SUZUKI poskytuje na všechny vozy dodávané na náš trh v trvání 3 let nebo do ujetí 100 000 km. Záruka se vztahuje na všechny případy, kdy by došlo k poruše z důvodu vadného materiálu nebo chyby výroby. Záruka výrobce se nevztahuje na součásti, které podléhají běžnému opotřebení, dále úkony, které spadají do běžné údržby nebo mechanické poškození. Záruka je podmíněna dodržováním pravidelných servisních prohlídek dle plánu údržby stanoveného výrobcem. Na prorezivění karoserie vozu je poskytována záruka v délce 12-ti let (u modelu Jimny pouze 6-ti let).

PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA

Prodlouženou záruku si můžete dokoupit ke všem modelům.
S pojištěním prodloužené záruky Suzuki na nové vozy, které je zajišťováno ve spolupráci se společností Real Garant Versicherung AG, obdržíte záruku na další rok nebo dva roky, případně do celkově najetých 150 000 km.

U prodloužené záruky Suzuki na nové vozy jsou zahrnuty do záručního krytí následující konstrukční skupiny:

 • Motor
 • Manuální převodovka, rozvodovka a automatická převodovka
 • Spojka
 • Diferenciál
 • Hřídele k přenosu síly
 • Řízení
 • Brzdy
 • Palivový systém
 • Elektrický systém
 • Klimatizace
 • Chladící systém
 • Výfukový systém
 • Bezpečnostní systém

 

Záruka se vztahuje na funkčnost dílů zahrnutých do záručního krytí podle odpovídajících záručních podmínek pojištění prodloužené záruky Suzuki na nové vozy.

Ceny pojištění prodloužené záruky včetně 21 % DPH

Při koupi nového vozu a pro vozidla do 6 měsíců stáří a 10.000 celkově najetých km

  12 měsíců 24 měsíců
Ignis, Swift 3 520 Kč 5 100 Kč
S-Cross, Vitara, Jimny, Swift Sport 4 500 Kč 6 550 Kč

 


Pro vozidla do 36 měsíců stáří a 100.000 celkově najetých km

 

  12 měsíců 24 měsíců
Celerio, Baleno, Ignis, Swift 5 150 Kč 6 960 Kč
S-Cross, Vitara, Jimny, Swift Sport 6 280 Kč 8 680 Kč

 

Úplné oznámení o ochraně osobních údajů pro zákazníky týkající se vykazování údajů o emisích CO2 z vozidel

Toto oznámení poskytuje informace o zákonem stanoveném povinném shromažďování a předávání identifikačních čísel vozidel („VIN“) SUZUKI spolu se souvisejícími údaji o skutečném stavu získanými z vozidel SUZUKI. Informace o soukromých osobách se označují jako „osobní údaje“. Váš autorizovaný servis SUZUKI bude vystupovat jako odpovědný správce vašich osobních údajů, jehož jméno a kontaktní údaje jsou následující CARTec motor, s.r.o., Mariánské nám. 5, BRNO, 617 00 (dále jen „my“ nebo „nás“).

Proč uchováváme a používáme vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje zpracováváme na základě závazného právního předpisu (Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/392, dále jen „nařízení“) za účelem splnění naší povinnosti vykazovat údaje o emisích CO2.

Toto nařízení vyžaduje, abychom shromažďovali identifikační čísla vozidel („VIN“) spolu s údaji o skutečném stavu přímo z vašeho vozidla SUZUKI, a abychom tyto údaje zabezpečeným způsobem zpřístupnili výrobcům vozidel a orgánům EU. Účelem nařízení je sledování a vykazování údajů o osobních automobilech registrovaných v Unii, které jsou nezbytné pro fungování výkonnostních norem emisí CO2 stanovených v právních předpisech EU.

Jaké typy osobních údajů zpracováváme?

Osobní údaje zaznamenáváme a shromažďujeme přímo od vás při každém přistavení vozidla do servisu, opravě nebo jiném zásahu. Údaje odečítáme ze sériového portu palubní diagnostiky vozidla, který je zaznamenává do palubního zařízení pro sledování spotřeby paliva a/nebo energie. Shromažďujeme od vás níže uvedené údaje:

 • Datum sběru dat (příklad: 15. 3. 2021)

 • VIN (například JSAXXXXXXXXXXXXXX)

 • Celková spotřeba paliva (za dobu životnosti) (například: 191,38 (l))

 • Celková ujetá vzdálenost (za dobu životnosti) (3 288,9 (km) (příklad)

Shromažďování, zaznamenávání a předávání údajů je pro nás povinné, pokud vy jako vlastník vozidla (podle čl. 9 odst. 1 nařízení) výslovně neodmítnete poskytnout údaje nám nebo výrobci vozidla. Pokud shromažďování údajů odmítnete, nebudeme údaje shromažďovat a zaznamenávat a nebudeme je poskytovat výrobcům vozidel a úřadům.

Jaký je náš právní základ pro zpracování vašich osobních údajů?

Při zpracovávání vašich údajů vycházíme z našeho plnění zákonné povinnosti podle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR a čl. 9 a 11 prováděcího nařízení Komise (EU) 2021/392.

Kdo může mít přístup k vašim osobním údajům?

V rámci naší organizace omezíme přístup k vašim osobním údajům na základě principu potřeby znalosti určitých skutečností a zaručíme bezpečnost zpracovávaných osobních údajů. Na základě naší zákonné povinnosti bezpečně předáme shromážděné údaje společnosti Magyar Suzuki Corporation Ltd. (Maďarsko) a Suzuki Motor Corporation (Japonsko) jakožto výrobci vozidel (dále jen „SUZUKI“). Zásady ochrany osobních údajů společnosti SUZUKI jsou k dispozici pod následujícím odkazem:
https://www.globalsuzuki.com/cookies/index_hu.html
https://www.suzuki.hu/corporate/hu/tartalom/adatvedelem/eng
Společnost SUZUKI bude zveřejněné údaje dále předávat Evropské agentuře pro životní prostředí a Komisi EU pro účely vykazování údajů o emisích CO2.

Přeshraniční přenosy dat

Vaše osobní údaje předáváme společnostem Magyar Suzuki Zrt. a Magyar Suzuki Corporation Ltd. jako výrobcům vozidel. Společnost Suzuki Motor Corporation se nachází mimo Evropský hospodářský prostor, tedy v zemi, pro kterou Evropská komise vydala rozhodnutí, že tato země zajišťuje odpovídající úroveň ochrany údajů. V takovém případě je předání údajů uznáno jako poskytnutí odpovídající úrovně ochrany údajů z hlediska evropského práva na ochranu údajů (čl. 45 GDPR).

Jak dlouho uchováváme vaše osobní údaje?

Osobní údaje zpracovávané pro účely podle tohoto nařízení budou uchovávány, dokud nebudou předány společnosti SUZUKI jako výrobci v souladu s čl. 9 odst. 2 nařízení. Společnost SUZUKI bude předané údaje zpracovávat až do nahlášení Evropské agentuře pro životní prostředí a Komisi EU v souladu s čl. 9 odst. 3 nařízení. Poté vaše údaje anonymizujeme nebo vymažeme. Pokud nám (podle čl. 9 odst. 1 nařízení) výslovně odmítnete údaje poskytnout, budeme vaše údaje uchovávat až do uplynutí promlčecí lhůty platné pro občanskoprávní nároky (tj. 5 let podle čl. 6:22 odst. 1 maďarského občanského zákoníku).

Vaše práva

V souvislosti s naším zpracováním údajů máte následující práva:

 1. Právo na přístup: Máte právo získat od nás potvrzení, zda osobní údaje, které se vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a v takovém případě požádat o přístup k těmto osobním údajům. Informace o přístupu zahrnují mimo jiné účely zpracování, kategorie dotčených osobních údajů a příjemce nebo kategorie příjemců, kterým byly nebo budou osobní údaje zpřístupněny.

 2. Právo na opravu: Máte právo požadovat od nás opravu nepřesných osobních údajů, které se vás týkají.

 3. Právo na omezení zpracování: Máte právo požadovat omezení zpracování svých osobních údajů.

 4. Právo na výmaz (právo být zapomenut): Máte právo nás požádat o vymazání svých osobních údajů.

 5. Právo na přenositelnost údajů: Máte právo získat osobní údaje, které se vás týkají a které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a máte právo předat tyto osobní údaje jinému subjektu, aniž bychom vám v tom bránili.

 6. Právo podat stížnost: Máte také právo podat stížnost u maďarského Národního úřadu pro ochranu údajů a svobodu informací (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság – NAIH; sídlo: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., telefon: +36-1-391-1400, Fax: +36-1-391-1410, e-mail: ügyfelszolgalat@naih.hu).

Jak nás kontaktovat

Chcete-li uplatnit svá práva, kontaktujte nás prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v horní části tohoto oznámení.

 

ZPĚTNÝ ODBĚR BATERIÍ

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění ukládá prodejcům vozidel mimo jiné zajistit na vlastní náklady bezplatný odběr automobilových baterií nebo akumulátorů použitých ve vozidlech a přenosných baterií prodávaných například v centrálním zamykání vozidla.

Baterie a akumulátory obsahují nebezpečné látky, nejčastěji různé formy těžkých kovů. Pro lidský organismus se tyto látky vyznačují akutní či chronickou toxicitou, případně jsou karcinogenní.

Jsou označené speciálním symbolem, který značí, že by neměly být odstraňovány spolu se směsným komunálním odpadem.
Na konci jejich životnosti by je koneční uživatelé měli bezplatně odevzdat v místech zpětného odběru.

Společnost CARTec motor, s.r.o. zajišťuje individuální systém zpětného odběru automobilových baterií a akumulátorů. Použité automobilové baterie a akumulátory můžete bezplatně odevzdat v  místě zpětného odběru: CARTec motor, s.r.o., Mariánské náměstí 671/5, Komárov, 617 00 Brno v otvírací době PO-PÁ 8:00 – 17:00.

Zpětný odběr přenosných baterií zajišťuje naše společnost prostřednictvím kolektivního systému ECOBAT/ REMA Battery. Použité přenosné baterie a akumulátory můžete bezplatně odevzdat v rámci jakéhokoliv místa zpětného odběru uvedeného na webových stránkách http://mapa.ecobat.cz/.

ZPĚTNÝ ODBĚR PNEUMATIK

Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech v § 38 ve spojení s vyhláškou č. 237/2002 Sb. ukládá povinným osobám (osoby, které vybrané výrobky včetně pneumatik uvádí v České republice na trh) zajistit zpětný odběr výrobků nabídnutých ke zpětnému odběru.

Společnost CARTec motor, s.r.o. zajišťuje individuální systém zpětného odběru pneumatik. Použité pneumatiky můžete bezplatně odevzdat v tomto místě zpětného odběru: CARTec motor, s.r.o., Mariánské náměstí 671/5, Komárov, 617 00 Brno v otvírací době PO-PÁ 8:00 – 17:00

ODDĚLENÝ SBĚR PRŮMYSLOVÝCH BATERIÍ NEBO AKUMULÁTORŮ

V naší provozovně CARTec motor, s.r.o., Mariánské náměstí 671/5, Komárov, 617 00 Brno v otvírací době PO-PÁ 8:00 – 17:00 lze odevzdat i Li-ion baterie z hybridních vozidel Suzuki. Předmětem odděleného sběru dle § 31i zákona jsou vysokonapěťové akumulátory používané v osobních automobilech s hybridním pohonem nebo s elektrickým pohonem. Vysokonapěťové akumulátory mohou být dle servisních pokynů demontovány výhradně školenými pracovníky naším autorizovaným servisem, konečný uživatel není oprávněn k manipulaci a demontáži uvedených součástí vozu.

SUZUKI ASISTANCE

Při koupi nového vozu se všichni těšíme, jak si s novým vozem budeme jen užívat bezstarostný provoz. Jen málokdo si v tento okamžik připustí, že ho může zastavit nějaká závada nebo se stane účastníkem dopravní nehody, při které zůstane jeho vozidlo nepojízdné. V takovém případě asi každý rád využije služeb SUZUKI ASSISTANCE, které jsou standardně poskytovány k novému vozu na dobu tří let zdarma. SUZUKI ASSISTANCE Vám zajistí opravu vozu na místě nebo zajistí odtah nepojízdného vozu do nejbližšího autorizovaného servisu SUZUKI. V případě, že by nebylo možno provést opravu v tentýž den, můžete využít doplňkových služeb jako je například zapůjčení náhradního vozidla, ubytování v hotelu nebo zajištění návratu do místa bydliště.
Tyto asistenční služby jsou poskytovány nejen na území České republiky, ale i na geografickém území Evropy a několika dalších vybraných států. I když tyto služby během tří let nevyužijete, můžete si je potom sami přiobjednat na další období a jezdit v klidu s jistotou, že pokud Vás na silnici něco nepříjemného potká, budete se vždy mít kam obrátit pro pomoc.

Stane-li se vozidlo následkem poruchy nepojízdným, zákazník neprodleně kontaktuje telefonicky centrálu SUZUKI Assistance, která je k dispozici 24 hodin denně po celý rok:

 • 283 002 816 pro volání z České republiky
 • +420 283 002 816 pro volání ze zahraničí


Operátor SUZUKI Assistance rozhodne na základě uvedených informací o způsobu pomoci.